• Stacks Image 3904
 • Stacks Image 3907
 • Stacks Image 3910

Rodinný dom

Projektovanie rodinného domu sa začína osobným stretnutím so zákazníkom, kde sa projektant stavby informuje o požiadavkách, ktoré má spĺňať návrh domu. Veľakrát zákazník prichádza do našej kancelárie už s hotovou predstavou. Na základe tejto „predstavy“ sa vytvorí úvodný návrh tzv. dispozičná štúdia rodinného domu. Jedná sa o pôdorys podlažia / podlaží a obsahuje orientačné zariadenie a výmeru. Zväčša sa do štúdie vstupuje s pozmeňovacími nápadmi investora a po finalizácii sa projekt posúva na realizačnú fázu, čiže sa vytvorí komplexná projektová dokumentácia stavby.

Kompletná projektová dokumentácia obsahuje:
 • architektonicko-stavebná časť
 • vodovodná prípojka
 • kanalizačná prípojka
 • projekt žumpy
 • inštalácie zdravotechniky (vodovod, kanalizácia)
 • ústredné vykurovanie
 • elektrická prípojka
 • elektroinštalácia
 • projektové energetické hodnotenie stavby
 • statické posúdenie stavby
 • projekt protipožiarnej ochrany stavieb.
Pri projektovaní v žiadnom prípade nejde len o kancelársku záležitosť. Naša spolupráca s klientom začína osobnou návštevou pozemku, na ktorom sa bude stavať. Pri návšteve pozemku sa zameriavame na polohy jednotlivých verejných podzemných a nadzemných sietí (voda, plyn, elektrina, kanalizacia), susedné stavby, výškové osadenie pozemku, polohu stĺpov verejného osvetlenia a napojenia pozemku na jestvujúcu komunikáciu - cestu. Priamo v teréne načrtneme možnosti napojenia projektovanej budovy na tieto verejné siete.
Po zhliadnutí pozemku a terénu overíme a prekonzultujeme možnosti napojenia na jednotlivé siete u ich prevádzkovateľov. A až po stanovení podmienok pripojenia sa začne s technickým riešením projektu jednotlivých napojení na verejné siete podľa dohodnutých podmienok.

Najdôležitejšie momenty projektovania:
 • zadanie projektu – návšteva investora u projektanta
 • prvý návrh – rozmiestnenie miestností a riešenie tvaru stavby na základe požiadaviek investora
 • návšteva terénu – pozemku kde sa bude stavať – určenie polôh a veľkostí okien a dverí, odstupov od susedov, zakreslenie a zamerania možnosti osadenia budovy na pozemok a napojenia na jestvujúce verejné inžinierske siete
 • finálny návrh – definitívne rozmiestnenie miestností a finálny tvar budovy odsúhlasený investorom
 • projektovanie – vytváranie komplexnej projektovej dokumentácie podľa predpísaného obsahu
 • odovzdanie projektu - po dokončení projektu ho preberá investor
 • stavebné povolenie – podľa dohody s investorom vybavíme všetky náležitosti potrebné k získaniu stavebného povolenia
 • realizácia stavby – samotné stavanie a budovanie – počas realizácie ponúkame stavebný dozor, ktorý bude dohliadať nad samotným stavaním budovy
 • kolaudácia stavby - podľa dohody s investorom vybavíme všetky náležitosti potrebné k získaniu kolaudačného rozhodnutia – úradne možno obývať stavbu a získať súpisné a orientačné číslo
 • užívanie stavby – obývanie stavby investorom